Definities

Verheijden Consult is een bureau voor training en coaching.
De coach is degene cq de rechtspersoon die het consult of de (online) training verzorgt.
De opdrachtgever is de organisatie of persoon waarmee een overeenkomst wordt afgesloten.
De cliënt is de persoon die zich heeft ingeschreven voor een consult of (online) training.
Een consult is de individuele coachingsessie met de coach.
Een training is in groepen van zo'n 8 tot 12 deelnemers op een traininglocatie.
Een online training volg je thuis zelfstandig achter je computer.
Een Burnout, Personal of Business Coaching Sessie is een groepsessie op Zoom (conferentiesoftware).

Overmacht

Indien een coaching sessie, consult of training door overmacht van de zijde van de coach niet door kan gaan, zal de coach trachten een vervanger in te zetten of anders een nieuwe datum en tijd voorstellen.
Indien een online training om technische redenen niet te volgen is, kan de cliënt de online training later alsnog volgen cq afmaken.
Verheijden Consult is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever en/of cliënt mochten lijden ten gevolge van het niet of later doorgaan van een sessie, consult of (online) training.

Afmelden en verzetten van een consult of (online) training

De cliënt kan zich voor een consult tot 48 uur van tevoren kosteloos afmelden of de afspraak verzetten. Bij niet of te laat verschijnen, of niet tijdig afmelden is de opdrachtgever het volledige bedrag van het betreffende consult of training verschuldigd.
Opdrachtgever kan een reeds betaalde groepstraining niet meer afzeggen. Bij overmacht kan de cliënt aan een latere training deelnemen. Er wordt geen geld terugbetaald.
Opdrachtgever kan binnen 30 dagen na opdracht het volledige inschrijfgeld voor de Lead2Flow Academy terugvragen indien cliënt niet 100% tevreden is.

Betaling

De opdrachtgever krijgt een factuur die vóór de eerstvolgende sessie, consult of (online) training betaald dient te zijn. De kosten worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Aantal consulten

Bij sociale fobieën en burnout heb je (indien gewenst) vooraf een telefonische intake met de coach. We geven je vooraf, of in het eerste gesprek, een inschatting van het aantal consulten dat waarschijnlijk nodig is. Mocht in de praktijk blijken dat meer of minder consulten nodig zijn, dan kun je het aantal aanpassen. De cliënt neemt steeds zélf het initiatief door de coach te mailen of te bellen. Als je oefeningen meekrijgt, dan zijn die een integraal onderdeel van de coaching cq training.

Uitsluitingen

Coaching is bedoeld voor de behandeling van fobieën, angsten, trauma en burnout. Snelle resultaten worden alleen gehaald als je verder lekker in je vel zit.
Als je nog andere klachten hebt, of als er complexere thema's spelen, dan zullen we je vrijblijvend adviseren om een ander of uitgebreider traject van Personal Coaching en/of training te volgen.
Mochten tijdens het consult verborgen thema's aan het licht komen, waardoor een effectieve behandeling niet mogelijk is, dan bespreken cliënt en coach samen wat de beste weg is: vertragen, stoppen of een uitgebreider traject ingaan.
De (online) trainingen zijn niet bedoeld voor mensen met zwaar trauma, depressie, psychiatrische klachten of persoonlijkheidsstoornissen. In dat geval dien je vooraf met de coach te overleggen en individuele consulten te volgen.

Rechten en plichten

Auteursrecht is geldig op alle verstrekte materialen. Het is niet toegestaan om materialen te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al of niet opvolgen en/of interpreteren door de cliënt van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen tijdens of na een sessie, consult, (online) training of coachingstraject.
Cliënt is verplicht om bij het inschrijven en de intake alle benodigde en relevante informatie aan te leveren, zodat de coach een goede inschatting kan maken van het behandelplan.
Cliënt is verplicht om instructies tijdens de sessie, het consult of om zich thuis voor te bereiden of verder te behandelen, strikt op te volgen. Thuisbehandeling kan een wezenlijk onderdeel zijn van de totale traject.

Nuenen, september 2019